Statut UKS ALFA

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„ALFA” w Wilkowicach

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy „ALFA” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu. Klub może również posługiwać się skróconą nazwą UKS „ALFA” lub UKS „ALFA” Wilkowice”
§ 2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły 43-365 Wilkowice ul. Kościelna 10.
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych, a także organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 5

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających.

§ 7

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni oraz sympatycy sportu, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Na walnych zebraniach mogą w ich imieniu występować przedstawiciele ustawowi.
4. Przyjęcia nowych członków (nie dotyczy małoletnich) dokonuje Zarząd Klubu uchwałą podjętą w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
6. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis Klubu do ewidencji, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w szkoleniu, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 9

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

§ 10

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 11

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
b) brać czynny udział w działalności Klubu – w tym w uczestniczeniu w Walnych Zebraniach Klubu,
c) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu sekcji i władz klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków określonych w ustawie o sporcie oraz regulaminach i przepisach związków sportowych, do których Klub przynależy.

§ 12

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania ze składkami za okres 3 miesięcy,
e) niewypełniania zobowiązań przez członka wspierającego,
3. Śmierć członka.
4. Rozwiązanie się Klubu.
Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 3

Cel i środki działania

§ 13

Celem Klubu jest:
1. Rozwijanie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie sportu wyczynowego, wychowania fizycznego i zdrowotnego.
3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
4. Organizowanie uczniom wszystkich klas sportowych różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
6. Integrowanie środowisk uczniowskich i rodzicielskich.

§ 14

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zajęć szkoleniowych dla różnych grup wiekowych.
2. Organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym.
3. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich programach wychowawczych i sportowych.
5. Współpracę z dyrektorem szkoły, władzami samorządowymi i organami rządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu na rzecz rozwoju sportu i społeczeństwa obywatelskiego.
6. Organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych oraz szkoleniowych.

§ 15

1. Cele klubu realizowane są zarówno w formie nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
3. Klub do realizacji zadań statutowych może zatrudnić pracowników (trenerów).

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków Klubu;
b) Zarząd Klubu;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
a) uchwalanie kierunków działania Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie statutu i jego zmian,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje się za pomocą ogłoszenia zamieszczonego co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania na stronie internetowej Klubu lub za pomocą innego dokonanego przez członków Zarządu skutecznego zawiadomienia.
4. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. O liczbie członków Zarządu Klubu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem i Wiceprezesem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie sekcji,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
h) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Klubu i ich zatrudnianie,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
j) zwalnianie w szczególnych przypadkach z opłaty członkowskiej,
k) ustalanie wysokości opłat sekcyjnych z tytułu przynależności zawodnika do sekcji,
l) udzielanie wyróżnień i kar przewidzianych w statucie,
m) uchwalanie regulaminów sekcji i nadzór nad ich realizacją,
n) zatwierdzanie planów szkoleniowych przedstawianych przez trenerów sekcji.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Klubu podejmuje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznej kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w tej sprawie jest ostateczna.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu Zarząd Klubu przyznaje wyróżnienia i nagrody:
1. Pochwały ustne i pisemne;
2. Nagrody rzeczowe;
3. Dyplomy.

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienie ustne lub pisemne,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na czas określony,
d) pozbawienie członkostwa w Klubie.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe:
a) składki członkowskie oraz opłaty sekcyjne,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) dofinansowania i granty jednostek samorządu terytorialnego i rządowych oraz związków sportowych,
d) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
e) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
f) dochody ze sprzedaży majątku,
g) inne wpływy.
2. Cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową oraz pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Klubu.

§28

1. Majątek Klubu nie może być przeznaczany na zabezpieczenie zobowiązań lub udzielanie pożyczek w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątek Klubu nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Klubu nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
4. Majątek Klubu nie może być wykorzystywany do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§29

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

§32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.