Regulamin

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS „ALFA” WILKOWICE

§ 1.

Ogólne zasady

I. Członkami Klubu UKS „ALFA” Wilkowice mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:

 1. złożą imienną deklarację członkowską Klubu (ze zgodą rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich);
 2. złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach:
  a) zawodnicy bez licencji – podpisane przez lekarza pierwszego kontaktu lub rodziców opiekunów prawnych,
  b) w przypadku zawodników z licencją – badania lekarskie wykonane przez lekarza sportowego.
 3. biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności Klubu;
 4. opłacą składkę członkowską roczną (zgodnie z Regulaminem Klubu § 2 ust. 3 pkt 3 Składki członkowskie);
 5. opłacają regularnie miesięczne składki członkowskie (zgodnie z Regulaminem Klubu § 2 ust. 3 Składki członkowskie);
 6. wypełniają obowiązki członka Klubu zgodnie z Regulaminem Klubu § 3 ust. 2.

II. O rezygnacji z członkostwa w Klubie UKS „ALFA” Wilkowice, rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd Klubu na piśmie najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem Klubu. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu Klubu w jednej z niżej wymienionych form:

 1. za pośrednictwem trenera – pismo;
 2. złożenie pisma do biura Klubu;
 3. przesłać pismo listem poleconym na adres Klubu;
 4. przesłać skan pisma z podpisem na adres: biuro@uksalfa.pl

III. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w § 1 ust. II rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w § 2 ust.II Regulaminu Klubu do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.

§ 2.

Składki członkowskie

I. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Zarząd Klubu.

II. Rodzic / opiekun prawny jest informowany o wysokości obowiązującej składki członkowskiej na druku deklaracji członkowskiej. Podpisanie i zwrot deklaracji jest równoznaczne z zapoznaniem się z wysokością składki oraz z zobowiązaniem się do jej zapłacenia.

III. Wysokość składki członkowskiej jest zróżnicowana:

 1. dla wszystkich członków klubu;
 2. dla wszystkich członków klubu (jednorazowa składka wpisowa).

IV. Niezależnie od ilości zajęć w miesiącu, a także od faktycznych nieobecności na zajęciach składka nie ulega zmianie.

V. Składka upoważnia do korzystania z zajęć w ramach wyznaczonego grafiku ze sprzętu Klubowego, zniżek określonych regulaminem Klubu oraz dotacji, które pozyskuje Klub.

IV. W przypadku uczestnictwa więcej niż jednego dziecka z danej rodziny Klub wprowadza zniżkę od pełnej opłaty drugiego (75% ) i kolejnego (50%) dziecka.

VIII. Składka członkowska nie pokrywa kosztów ubezpieczenia członków klubu.

VIII. Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubu:UKS ”ALFA” Wilkowice 43-365 Wilkowice ul. Kościelna 10Bank Zachodni WBK 4 oddział w Bielsku Białej nr konta: 25 1090 2590 0000 0001 3591 1097

 1. 1. Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej); za jaki okres (miesiąc i rok) jest dokonywana wpłata; np. Jan Kowalski 01.2018 r.

IX. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z niepłacenia składki członkowskiej lub zmniejszyć składkę.

§ 3.

Prawa i obowiązki członka Klubu jako zawodnika

I. Prawa członka Klubu:

 1. korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Klubu;
 2. korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej;
 3. korzystanie z akcji szkoleniowych Klubu (zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach);
 4. korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego sprzętu;
 5. każdy zawodnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonania zadania wskazanego przez prowadzącego zajęcia odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia.

II. Obowiązki członka Klubu:

 1. regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe lub uczestnictwo w innej statutowej działalności Klubu;
 2. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3);
 3. regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z § 2. Regulaminu Klubu – składki członkowskie);
 4. posiadanie aktualnych badań lekarskich lub zgody rodziców, uprawniających do udziału w zajęciach treningowych oraz zawodach;
 5. posiadanie aktualnej polisy NNW (zgodnie z § 4 ust. 5);
 6. kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych Klubu;
 7. godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowanie się na treningu oraz życiu poza sportowym;
 8. nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej);
 9. wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej Klubu;
 10. poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości;
 11. zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego;
 12. informowanie prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonania zadania o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

III. Utrata praw członka Klubu:

1. czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu lub skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić w przypadku niewypełnienia obowiązków członka Klubu zawartych w § 3 pkt 2 Regulaminu Klubu.

§ 4.

Treningi, zawody, zgrupowania sportowe, badania sportowo-lekarskie, ubezpieczenie

I. Treningi:

 1. zawodnik zna i przestrzega niniejszy Regulamin;
 2. zawodnik regularnie uczęszcza na zajęcia treningowe i przychodzi na nie punktualnie;
 3. zawodnik posiada podczas treningu czysty i zadbany strój sportowy:
  a) akrobatyka: strój gimnastyczny, dziewczęta odpowiednio związane włosy,
  b) trampolina: strój gimnastyczny, białe skarpetki lub pantofle gimnastyczne, dziewczęta odpowiednio związane włosy,
  c) noszenie na treningu ozdób oraz biżuterii jest surowo zabronione,
  – Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 4. zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia, dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

II. Zawody:

 1. udział w zawodach jest każdorazowo uzgadniany z trenerem prowadzącym zajęcia. Aby startować w zawodach zawodnik musi sumiennie i regularnie uczestniczyć w zajęciach;
 2. zawodnik pokrywa koszt startowego oraz koszty przejazdu;
 3. koszt uczestnictwa jest uzależniony od rangi zawodów oraz dostępnych środków finansowych Klubu;
 4. zawodnik startujący w zawodach musi mieć wykupioną licencję zawodnika (na koszt zawodnika) danego Polskiego Związku Sportowego, według opłat Związku;
 5. zawodnik startujący w zawodach musi posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie (ważne 6 m-cy od daty wykonania) oraz ubezpieczenie NNW;
 6. zawodnik startujący w zawodach musi godnie reprezentować Klub, biorąc udział w rywalizacji zgodnie z formułą FAIR-PLAY.

III. Zgrupowania sportowe:

 1. Klub jest organizatorem zgrupowań sportowych otwartych i specjalistycznych;
 2. w zgrupowaniu sportowym otwartym może wziąć udział członek Klubu, wyznaczony przez trenera / instruktora, po dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska oraz inne, wynikające z oferty ustalenia;
 3. w zgrupowaniu sportowym specjalistycznym może wziąć udział członek Klubu, który został wytypowany przez trenerów koordynatorów sekcji oraz po dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska oraz inne, wynikające z oferty ustalenia;
 4. na wniosek pisemny rodzica (opiekuna prawnego) członek Klubu, który w terminie zapłacił składkę roczną oraz składki miesięczne i rokuje nadzieję na osiąganie sukcesów sportowych, z powodu trudnej sytuacji, może zostać zwolniony z odpłatności za zgrupowanie, częściowo bądź w całości.

IV. Badania sportowe:

 1. każdy zawodnik uczestniczący w zajęciach sportowych prowadzonych przez Klub musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu lub (dotyczy zawodników bez licencji) pisemną zgodę rodziców;
 2. zawodnik nie posiadający ważnych badań lekarskich lub zgody rodziców, nie może uczestniczyć w zawodach, treningach oraz obozach;
 3. w ciągu każdego roku Klub ustala dwa terminy badań lekarskich, wykonane przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej (na koszt zawodnika);
 4. zawodnik nie uczestniczący w badaniach lekarskich organizowanych przez Klub ma obowiązek we własnym zakresie uzyskać badania sportowo-lekarskie.

V. Ubezpieczenie

 1. każdy zawodnik z licencją zawodniczą musi posiadać ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to organizuje Klub bezpośrednio z ubezpieczycielem, na 6 miesięcy, na koszt zawodników, dwa razy w roku.
 2. Klub nie zapewnia ubezpieczenia wszystkim członkom bez licencji zawodniczej. Zakres i wysokość dobrowolnego ubezpieczenia NNW rodzice / opiekunowie prawni ustalają indywidualnie z wybranym przez siebie ubezpieczycielem lub może zgłosić dziecko do listy zbiorczej zawodników którzy posiadają licencję.

§ 5.

Zmiany barw klubowych

I. Zmiany barw klubowych dokonywane są w oparciu o Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Gimnastycznego.

§ 6.

Stosunek do Klubu oraz osób trzecich

I. W przypadku uczestnictwa z zawodach w charakterze zawodnika Klubu zawodnik oraz rodzice / prawni opiekunowie, godzą się na medialne (w radio, prasie, telewizji, internecie czy jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne (w dowolnej formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu) wykorzystanie jego wizerunku (także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia, wyrażenia lub cytatu) przez Klub i nieodwołalnie zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z tego tytułu.
II. Członek Klubu odnosi się z szacunkiem do środowiska sportowego oraz poszanowaniem barw klubowych, sprzętu sportowego oraz logo Klubu.
III. Członek Klubu godnie reprezentuje / promuje Klub w swoim otoczeniu.
IV. Członek Klubu wskazany przez trenera / instruktora uczestniczy w pokazach organizowanych przez Klub.
V. Członek Klubu aktywnie uczestniczy w życiu Klubu.
VI. Członek Klubu prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia.

§ 7.

Przypisy końcowe

I. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi UKS „ALFA” Wilkowice.
II. Zatwierdzony uchwałą Zarządu UKS „ALFA” Wilkowice na podstawie § 20 ust. m Statutu Klubu w dniu 21.02.2018 r.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.02.2018 r.